محصولاتـــــ سرمایشی زاگرا


چیلر زاگرا

چیلر زاگرا

چیلر کندانسور آبی

چیلر زاگرا

چیلر زاگرا

چیلر هوا خنک

پکیج زاگرا

پکیج زاگرا

پکیج پشت بامی

پکیج زاگرا

پکیج زاگرا

پکیج هیت ریکاوری

هوا ساز زاگرا

هوا ساز زاگرا

هواساز

هوا ساز زاگرا

هوا ساز زاگرا

هوا ساز استخر

هوا ساز زاگرا

هوا ساز زاگرا

هواساز هیت ریکاوری

کولر زاگرا

کولر زاگرا

غیر مستقیم تبخیری

کولر زاگرا

کولر زاگرا

سوپر کولر

کولر زاگرا

کولر زاگرا

کولر بکوارد


f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U